kreipti

kreipti
kreĩpti, -ia, -ė tr. 1. R, N, K, M sukti (į šalį); duoti kryptį: Kam kreipì žvakę, turėk tiesiai! J. Grėtė nežino, kur veidą kreipti I.Simon. Maldų Dievas jų neklausė, šalin kreipė savo ausį LTR(Vv). Kreipė savą veidą prieš pūščę CII311. Kreipk subinę į šalį B. Ten bernelio eita, čebatukai kreipta (d.) Kb. Kreĩpk šen lovą, laivą J. | Kreipkim, broleli, šyvujus žirgelius in šitą kiemelį KrvD67. Ei broli, broli, brolyti mano, kur kreipsiva laivaitį? RD9. Int kur kreipsi valtelę? KlpD10. Ventiliatoriaus žiotyse įtaisytas papildomas vėjo kreipiamasis skydelis . Kreipiamieji aparatai išlygina kukurūzų stiebų apatines dalis . | prk.: Kitur kreipė šneką Girdikas . Tu pats karonėmis ir gražojimais kreipei munie pri savęs P. Kreip žmogų klystantį ant kelio teisybės SGII87. ^ Griebdamas žinok, ką griebi, eidamas stebėk, kur kojas kreipi (kur eini) KrvP(Ant). Ar tavo protas aptemo, kad karčemon kreipi žingsnius (eini) prš. | refl.: Kreĩpkis (eik) ant manęs linkai KII347. Idant kreipčiaus (eičiau) po dešinės alba po kairės BB1Moz24,49. | prk.: Mūsų pasikalbėjimas kreĩpėsi (krypo) ant ko kito KI56. 2. R243 šalinti, tolinti, atgręžti: Nuog piktybių kreipiam save SGI125. Tuojaus reikia savo mislis ir širdis nuo tų daiktų tolyn kreĩpti A.Baran. | refl.: O kursai žyčija nuog tavęs, nesikreipk nuog jo BtMt5,42. ^ Neskreipk jaunikio ūsoto, bet smurgloto Vlk. 3. daryti kreivą: Papirosą įsikandę, iš puikumo kreipiat žandą Pn. 4. telkti, koncentruoti į ką (dėmesį, mintis, veiklą): Į darbininkų klasę ir kreipia socialdemokratai visą savo dėmesį ir visą savo veiklą (sov.) . Komunistų partija ypatingą dėmesį kreipia į jaunimo ideologinį auklėjimą (sov.) sp. Į juos niekas nekreipė dėmesio A.Vien. Andrius mažai kreipia dėmesį į brolių pajuoką P.Cvir. 5. refl. R243 eiti kur su prašymu, su reikalu: Dūma pabijojo liaudies, pabūgo kreiptis į liaudį (sov.) . Tarybiniai mokslininkai kreipiasi į viso pasaulio mokslininkus, ragindami būti kartu su savo šalies liaudies masėmis pirmosiose kovotojų už taiką gretose (sov.) sp. Kiekvienu atsitikimu kreipkitės dabar į jį J.Jabl. Nors Lietuvos jūs ir nematėt, kreipiuos į jus, kaip į draugus K.Kors. Pirmiausia jautis kreipėsi į aviną: „Avine, avine! padėk man trobõs statyti!“ . Bei anys kreipėsi jopi BB2Moz34,31. 6. kraipyti, ne taip kalbėti, kaip reikia: Ten žmonės kreipia kalbą Jrb. Nekreĩpk žodžių 77. 7. būti iškraipytam, skirtis: Tavo pavardė ne teip užrašyta, bet nedaug ką kreĩpia Skr. | refl.: Kits žodis mažai kreĩpias, bet nėr toks visai Vl.
◊ akìs kreĩpti traukti dėmesį: Sūnėnas buvo atėjęs į koncertą puikiausiai pasipuošęs ir jau seniai kreipė į save svečių akis (ps.)J.Balč.
ausìs kreĩpti domėtis: Nèkreipa ausų̃ anei Klk.
\ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kreipti — krei̇̃pti vksm. Kalbėdamas žvil̃gsnį, aki̇̀s krei̇̃pė į šãlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kreiptis — kreipti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreipimas — kreipìmas sm. (2), kreipìmasis (1) 1. K → kreipti 1: Žvilgsnio kreipìmas kur nors DŽ. 2. → kreipti 6: Kožno[je] parakvijo[je] kitoks yra kreipìmas kalbos Šts. Girdėdamas tokį kreipimą prigimtos kalbos A1884,377. 3. refl. → kreipti 5 (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viepti — viẽpti, ia, ė KBII154, K.Būg, Rtr, FrnW, OGLII356, NdŽ 1. tr. lūpas pravėrus kišti, rodyti (dantis); rodant dantis raukti, kreipti (veidą, lūpas): Viẽpia savo dantis (apie pykstantį šunį) DŽ. Veidą viẽpti KŽ. | refl. Jn: Viẽpsas lūpos, norėsi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiūrėti — žiūrėti, žiū̃ri (žiū̃ria Kpr, žiūro DrskŽ), ėjo KBII167, K.Būg, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ; Q310, H, H206, R, R19,200, MŽ, MŽ266, MŽ1113, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL116,276,310, ŠT30,85,199 1. intr. K, BŽ77 akis nukreipti į ką,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvelgti — 1 žvel̃gti, ia, ė intr. KBII155, K, K.Būg, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. R, MŽ, S.Dauk, N, ŠT85, 224 kreipti akis, žvilgsnį, žiūrėti: Pro šalį eidamas žvelk, kas ten dedas J. Gražus miestukas: teip kur žvel̃gsi, čia visur y[ra] pušynai Jdr. Kad tau į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • afišuoti — afišuoti, uoja, ãvo tr. DŽ skelbti, garsinti, kreipti į ką nors visuomenės dėmesį. | refl.: Juk su tuo amerikiečiu afišavosi – tiesiog skandalingai S.Čiurl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”